การบริหารจัดการเงินจากการจำหน่ายสลาก

0 Comment

การบริหารจัดการเงินจากการจำหน่ายสลาก


สลากกินแบ่งรัฐบาล

ภายใต้พระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ.2517 การจัดสรรเงินที่ได้จากการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลตามกฎหมาย มีประเด็นที่ควรพิจารณาดังนี้

 

การให้จัดสรรเป็นเงินรางวัลเป็นจำนวนร้อยละ 60 นั้นถือเป็นเงินรางวัลทีมีสัดส่วนร้อยละที่สูงกว่าการจำหน่ายสลากในประเทศอังกฤษและในหลายมลรัฐของสหรัฐอเมริกาในขณะที่การจ่ายภาษีให้กับรัฐบาลนั้น สลากกินแบ่งรัฐบาลของไทยต่ำมากเพียงร้อยละ 0.5 ของยอดจำหน่าย ทั้งนี้เนื่องจากได้รับการยกเว้นจากที่จะต้องชำระภาษีในอัตราร้อยละ 10 หากพิจารณาเพียงผิวเผินจะเข้าใจว่ารัฐบาลเก็บภาษีจากสลากกินแบ่งรัฐบาลได้น้อย แต่ในทางปฏิบัติภาษีที่แท้จริงที่รัฐบาลจัดเก็บจากผู้เล่นสลากกลับแฝงอยู่ที่เงินรายได้ที่นำส่งให้กับรัฐเป็นรายได้แผ่นดิน ในส่วนของเงินรายได้ที่นำส่งเป็นจำนวนร้อยละ 28 นั้น กรณีการจำหน่ายสลาก ฯ ของประเทศไทยมีความแตกต่างอย่างมากกับปรัชญาการจำหน่ายสลากในประเทศสหราชอาณาจักรและมลรัฐทั้งหลายในประเทศสหรัฐอเมริกา กล่าวคือ ปรัชญาหรือหลักการจำหน่ายสลากโดยรัฐมิได้เป็นไปเพื่อการหารายได้เข้ารัฐแต่เพียงอย่างเดียวแต่เป็นไปเพื่อการหารายได้และเป็นไปเพื่อการทำกิจกรรมเพื่อการกุศลตามที่ระบุไว้อย่างชัดเจน ในกรณีของประเทศไทยเงินที่ได้จากการจำหน่ายสลากจะถูกนำส่งเข้าไปอยู่ในบัญชีเงินคงคลัง ซึ่งในบัญชีเงินคงคลังมีเงินที่มีที่มาหลากหลายมากและเงินคงคลังจะถูกนำไปจัดวรรเป็นงบประมาณรายจ่ายแผ่นดินตามปกติต่อไป

 

ดังนั้นเงินที่นำส่งเป็นรายได้ของรัฐจำนวนร้อยละ 28 จึงเปรียบเสมือนเป็นภาษีที่เก็บกับผู้เล่นการพนันหร ซึ่งส่วนใหญ่ คือ ผู้ที่มีฐานะยากจนในขณะที่การทำกำไรในตลาดหลักทรัพย์กลับไม่ต้องเสียภาษีเงินได้แต่ประการใด สิ่งนี้สะท้อนถึงความไม่เป็นธรรมในทางการกระจายรายได้และการจัดเก็บภาษีในสังคม ดังนั้นการกล่าวว่ารัฐบาลจัดเก็บภาษีจากสลากกินแบ่งรัฐบาลเพียงร้อยละ 0.5 จึงเป็นเสมือนภาพลวงตา ตามพระราชบัญญัติสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ.2517 กำหนดให้เงินค่าตอบแทนการ จำหน่ายหรือเงินส่วนลดและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 12 ของเงินที่จำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลในจำนวนร้อยละ 12 นี้ แบ่งเป็นส่วนลดให้กับผู้แทนจำหน่าย ร้อยละ 8 และที่เหลือเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับ สำนักงานสลากกินแบ่งจำนวนร้อยละ 4 ซึ่งเงินนี้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนที่หนึ่งจำนวนร้อยละ 3 นำมาจ่ายเป็นเงินที่จัดสรรให้การกุศลหรือกิจกรรมช่วยเหลือสังคม ส่วนที่สองร้อยละ 1 นำมาใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์สลาก ฯ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายประจำในสำนักงาน เงินเดือน ค่าจ้างลูกจ้าง เงินสวัสดิการ ค่าใช้จ่ายของคณะกรรมการรวมถึงโบนัส และอื่น ๆ ซึ่งเมื่อหักค่าใช้จ่ายแล้ว สำนักงานสลากกินแบ่งจะเก็บไว้เป็นเงินสะสมเพื่อไว้เป็นเงินลงทุนตามพระราชบัญญัติสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ.2517 ไม่มีมาตราใดในบทบัญญัติดังกล่าวที่ระบุถึง หลักเกณฑ์ในการจัดสรรเงินที่เหลือสุทธิจากการจำหน่ายหลังหักค่าใช้จ่ายที่เป็นเงินรางวัลและหักเงินรายได้แผ่นดิน พระราชบัญญัติสำนักงานสลาก ฯ ให้อำนาจกับคณะกรรมการสำนักงานสลาก ฯ ไว้มาก ปัญหาที่เกิดขึ้นตรงกับงานวิจัยของจิตติ มงคลชัยอรัญญา พงษ์เทพ สันติกุลและสฤษดิ์ ศรีโยธิน ที่ว่าควรให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลควรมีการระบุวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนในการใช้จ่ายเงินที่ได้จากการจำหน่ายสลากและมีการเปิดเผยการใช้จ่ายที่โปร่งใสควรนำเงินที่ได้จากการจำหน่ายไปใช้ในโครงการด้านสังคมที่เน้นเรื่องการป้องกันผู้เล่นหน้าใหม่ที่จะเข้าสู่การพนันสลากรวมถึงนำมาใช้ในการปราบปรามผู้กระทำผิดที่เปิดช่องทางให้เด็กและเยาวนเข้ามาซื้อขายสลาก

 


 

หน้าแรก

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *